וואטסאפ
דף הבית  >   תקנון מבצעים ופעילויות

תקנון מבצעים ופעילויות

תקנון תחרות טסה שוקולד בע″מ בפייסבוק

חברת טסה – הבית של הממתקים (להלן: ″טסה שוקולד בע″מ″), תערוך תחרויות נושאות פרסים, בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת:

http://www.facebook.com/tasa.co.il

ההשתתפות בתחרויות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות מסוימת לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי התחרות?

1. במהלך תקופת התחרות תוצג מעת לעת שאלה ו/או משימה בעמוד טסה שוקולד בע″מ בפייסבוק עליה יתבקש כל משתתף להשיב בדרכים שיפורטו.

2. סוגי הפרסים בכל סוג תחרות והתנאים לזכייה ייקבעו לגבי כל סוג של תחרות, והם יפורסמו בעמוד טסה שוקולד בע″מ בפייסבוק (חלק מהפרסים יכול ויהיו פריטים שאינם מיובאים באופן סדיר).

3. קביעת הזוכים בכל תחרות, תבוצע על ידי טסה שוקולד בע″מ , והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. טסה שוקולד בע″מ שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

4. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בכל סוג של תחרות.

כיצד משתתפים?

5. כדי להשתתף בתחרות, על המשתתף להיות חבר בעמוד האוהדים של טסה שוקולד בע″מ בפייסבוק, כלומר, ללחוץ על כפתור LIKE בעמוד האוהדים של טסה שוקולד בע"מ בפייסבוק. רק גולש שלחץ על LIKE יהיה רשאי להשתתף בתחרות!

6. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 72 שעות ממועד סיום כל תחרות, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של בפייסבוק על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת התחרות.

7. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע טסה שוקולד בע″מ לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף הזוכה.

8. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע″י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. במקרה שהזוכה הינו קטין, יימסר הפרס להוריו.

9. טסה שוקולד בע″מ תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 14 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו, הפרס יימסר לזוכה במיקום מרכזי קרוב לאזור מגוריו, באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.

10. חלוקת הפרסים הינה באחריות טסה שוקולד בע″מ ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם. לא תינתן תעודת אחריות לפרסים, ולא תחול על טסה שוקולד בע″מ כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרסים.

11. טסה שוקולד בע″מ תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בתחרות הינה אישור לכך.

12. התחרות אינה פתוחה לעובדי טסה שוקולד בע″מ ובני משפחותיהם .

13. הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא, טסה שוקולד בע″מ אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התרעה מראש.

כללי

14. ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. טסה שוקולד בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות.

15. טסה שוקולד בע″מ אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות.

16. משתתף שנרשם לתחרות, מתחייב לשפוט את טסה שוקולד בע″מ או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

17. הוראות התקנון תגבורנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.

18. טסה שוקולד בע″מ רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .

19. תקופת התחרות לגבי כל סוג תחרות תתפרסם מעת לעת בעמוד טסה שוקולד בע″מ בפייסבוק (להלן: ″תקופת התחרות″).

20. טסה שוקולד בע″מ תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת התחרות (כל תחרות) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד טסה שוקולד בע″מ בפייסבוק.

21. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד טסה שוקולד בע″מ, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

22. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.

23. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שטסה שוקולד בע″מ תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בתחרות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב טסה שוקולד בע″מ.

24. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

25. כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי טסה שוקולד בע″מ בלבד.

 
כדאי לבדוק גם את ההטבות והמבצעים של מועדון לקוחות טסה.
 
 
 
 
 
 
lolypop
מותגים חמים שכולם אוהבים
שוקולד פררו רושה
שוקולד קינדר
שוקולד לינדט
שוקולד מילקה
שוקולד mm
עוגיות אוראו
שוקולד טורינו

*9242

  טלפון רב קוי
לוגו טסה שוקולד