וואטסאפ
דף הבית  >   תקנון פעילויות

תקנון פעילויות

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף
במבצע ו/או ממי שנמנעה האפשרות למימוש ההטבה.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב
או לבטל את הענקת ההטבה. 
ג. במקרה שההטבה מכסה רק חלק מהרכישה, המשתמש יידרש להשלים את יתרת הסכום בהתאם לתנאי השימוש.
החברה לא תאפשר הורדה של תוכן דיגיטלי אשר לא שולמה בגינו מלוא התמורה.
ד. החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצד המשתתפים.
ה. החברה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
ו. אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
ז. אין כפל מבצעים, למעט מימוש ההטבה
ח. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על המשתתפים במבצע ויהיו על חשבונם ועל אחריותם בלבד.
עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הרוכשים ו/או ניכוי מס במקור. 
ט. התנאים המפורטים בתקנון הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ("תקנון ותנאי שימוש") ומימוש
ההטבה הינה בכפוף לתנאי השימוש.

י.החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על זוכי התחרויות.

 

 

כדאי לבדוק גם את ההנחות והמבצעים של מועדון לקוחות טסה.

lolypop
מותגים חמים שכולם אוהבים
שוקולד פררו רושה
שוקולד קינדר
שוקולד לינדט
שוקולד מילקה
שוקולד mm
עוגיות אוראו
שוקולד טורינו

*9242

  טלפון רב קוי
לוגו טסה שוקולד